Miksi panostaa suunnitteluun ja luovuuteen?

Luovuuteen panostaminen yrityksessä ja työntekijöiden keskuudessa, on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin ja sen edut vaihtelevat aina isoimmista tuotoista, suurempaan tuotteliaisuuteen. Luovilla ihmisillä tämä näkyy usein sekä työelämässä, että perhe-elämässä, joissa molemmissa saavutetaan enemmän. Varsinkin johtohahmojen keskuudessa luovuus on tärkeää, oli kyseessä sitten perheen kasvattaminen, tai yrityksen hallitseminen. Tuotteliaisuus ja luovuus ovat syvästi sidoksissa toisiinsa ja tämän takia luovuuteen panostaminen on nykyajan tärkeimpiä kohtia.

Miksi luovuus on tärkeää?

Luovuus on tärkeää sen takia, että se tuo etuja sekä palveluiden, että tavaroiden tuottajille, ekonomialle, sekä koko yhteiskunnalle. Se tuo myös omanarvon tuntoa ja parantaa kekseliäisyyttä, mikä mahdollistaa uusien ratkaisujen keksimisen. Tämä johtaa itsevarmuuteen, mikä heijastuu elämässä onnellisuutena ja työelämässä usein suurempana palkkana.

Miksi luovuus ja suunnittelu kehittää yrityksiä parempaan?

Luovuus ei ole hyödyllistä ainoastaan yksilöille, vaan yritykset hyötyvät siitä suuresti. Luovuuteen panostavat yritykset keksivät uusia tuotteita, pystyvät kilpailemaan muiden kanssa ja tarjoavat paremman asiakaspalvelun. Näiden yritysten asiakkaat ovat myös huomattavasti tyytyväisempiä, mikä näkyy tietenkin suurempina tuotteina. Samalla myös työntekijät pysyvät iloisina ja tämä lisää tuotteliaisuutta. Hyvä suunnittelu kaikessa, onkin avain yrityksen menestymiselle ja jos luovuudesta karsitaan, varsinkin tuotteliaisuuden takia, saadaan nopeasti paljon tuhoa aikaan.

Luovuus ja innovaatiot alkavat johdosta

Mikäli yritys tukee luovuutta, myös työntekijöiden tulee tuntea se. Työntekijöiden mielipiteet ovat yksi parhaimmista keinoista saada selville, miten asiaa pitää parantaa. Johtajien on pystyttävä rahoittamaan, kannustamaan ja auttamaan työntekijöitä entistä luovemmiksi ja poistaa mahdolliset esteet. Samalla tulee rakentaa yhteys luovuuden ja tuotteliaisuuden välille, jotta molemmat otetaan huomioon ja saadaan saavutettua päämäärät, joita tulevan varalle on asetettu. Hyvä johtaja osaa myös priorisoida sellaiset ideat, jotka tulevat suoraan työntekijöitä, tai asiakkailta, eikä keskittyä pelkästään omiin mielipiteisiin. Johtajan on siis osattava kannustaa luovuutta yrityksen jokaisessa toiminnassa, aina tuotteiden suunnittelemisesta asiakaspalveluun asti, mikä johtaa vahvoihin suhteisiin sekä työntekijöiden, että asiakkaiden suhteen. Nämä taas auttavat yritystä saamaan enemmän nimeä, kasvattamaan kokoa ja luomaan brändin, joka tuottaa ja josta voidaan olla ylpeitä.

Luovuus vaikuttaa kaikkeen

Luovuuden aikaansaamat innovaatiot vaikuttavat koko yhteiskuntaan ja tätä pidetään usein tärkeimpänä seikkana, mikä vaikuttaa koko maan taloudelliseen kasvuun. Kun tunnelma on koko yhteiskunnassa luovuuden saralla ja tähän panostetaan, näkyy se myös koulutuksessa ja opiskelijoiden asenteessa. Kun innovaatioiden keksimiseen kannustetaan jo varhaisesta vaiheesta alkaen, voidaan sekä yksilöllisellä, että koko maan kattavalla mittakaavalla, luoda edellytykset menestymiselle ja onnellisuudelle. Sen takia luovuuden ja innovaatioiden merkitys tulee tulevaisuudessa ainoastaan kohoamaan. Parhaimmat johtohahmoista sekä yrityksissä, että kouluissa ja muissa laitoksissa, ovatkin valmiit muuttamaan omia toimintatapojaan, sopeutumaan uusiin haasteisiin ja kehittämään sekä itseään, että vastuualuettaan.

zerif-lite